شماره های پیشین

دست آشنایی دست ما را گرفت

تاریخ درج : دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
کارتن ها کنار رفتند ؛

لیلا یزدانی

 

 

« تاریکی همه جارا فراگرفته است وتا چشم کار می کند خاک وظلمات است. صدای ماشین سکوت شب را که می شکند از میان گودال های متعدد دربیابان،انسان هایی سربرمی آورند که برای سرنشینان خودروتداعیگر قیامت وبیرون آمدن انسان ها از گور است.» روایت انسان های بیرون آمده از حفره های گورمانند بخش هایی از یک فیلم یایک رمان نیستند،بلکه داستان زندگی انسان هایی هستند که جایی درشهر ؛روی زمین و زیر سقف آسمان بی پناه مانده بودند و حالا یک سال ونیم است که کارتن ها از روی آنها کنا ر رفته و دست آشنایی دست آنها را گرفته و سقفی بالای سرشان دارند .

 

 

 

دردل خیابان میرکه همه آن را به عنوان یکی از خیابان های بالاشهر اصفهان می شناسند، مرکزی قراردارد که درآن دست یاری به سوی بی خانمان های محله های حاشیه ای شهر دراز شده است. درست روبه روی هلال احمراصفهان  که همه آن را با فعالیت های داوطلبانه خیرخواهانه اش می شناسند، انجمن خیریه پایان کارتن خوابی امید نیزداوطلبانه به یاری بی پناهان می شتابد.درخیریه که به روی ام گشوده می شود با سالن بزرگی مواجه می شوم که لباس ها،وسایل ضروری وموادغذایی مورد نیاززلزله زدگان کرمانشاه دورتادورسالن روی هم قرار گرفته اندوآماده انتقال به مناطق زلزله زده هستند.بامحسن انصاری، مدیرانجمن خیریه پایان کارتن خوابی امیـــد، همان دســت آشنـــایی که دســـت بی خانمان های اصفهان را گرفت هم صحبت می شوم وازوی می پرسم چه شد که یاری بی خانمان ها دغدغه شما شد ودرنقاط مختلف شهربه یاری آنها شتافتید در پاسخ به سوال من به چند سال پیش اشاره می کند که با چند نفرازدوستانش گروهی مردمی تشکیل داده بودند وبا جمع آوری نذورات،آنها را درمحلات محروم اصفهان توزیع می کردند وهمان زمان بود که با قشری ازشهروندان آشنا شدند که بی خانمان بودند ودرشهرزندگی که نه ، سکونت می کردندواین گروه مردمی هفته ای دو شب درمیان آنها غذا توزیع می کردند.وقتی از او سوال می کنم که این گروه از شهروندان چه ویژگی هایی داشتند که کمک به آنها دغدغه شما شد، پاسخ می شنوم که بسیاری آنها در کنار ابتلا به بیماری های مختلف،اعتیادنیزداشتندوتلاش کردیم در کنارفراهم کردن امکانات لازم برای زندگی آنها،بیماریشان را نیز درمان کنیم و آنها را ازدام اعتیاد برهانیم .انصاری در پاسخ به این سوال که چه شد که انجمن پایان کارتن خوابی امیدبه فکر راه اندازی مرکزی برای پناه دادن به بی پناهان شهرافتاد،می گوید:«یک سال ونیم پیش بود که متوجه شدیم بسیاری ازاین افراد بی خانمان به دلیل بیماری،سرماونبود امکانات جان خود رااز دست می دادند.»

 

 

 

   آمار آسیب های اجتماعی دقیق اعلام نمی شود
 وقتی از دلیل رها شدن بی خانمان ها درشهر و بی توجهی به آنها پیش ازفعال شدن انجمن خیریه می پرسم تاکید می کند که متاسفانه آسیب های اجتماعی درست نشان داده نمی شودو آمارهای آن دقیق اعلام نمی شود. سال گذشته بود که برخی از مسئولان که متولیان ساماندهی کارتن خواب ها بودند،اعلام کردندکه دراصفهان تنها هشت کارتن خواب وجوددارد،درحالی که تعداد آنها بیشتر بود. اولین اقدام شما برای کمک به  بی پناهان شهر چه بود؟ سوال دیگر ما از ایشان است که پاسخ می دهد: «به فکر افتادیم که برخی ازمسئولان را به مناطقی که کارتن خواب ها درآنها اسکان دارند ببریم که همان ماجرای بیرون آمدن آنها از گودال ها مسئولان راتحت تاثیر قرار داد وهمان شب بود  که دادستان اصفهان جلسه فوری تشکیل داد و کارگروهی برای کمک به بی خانمانان شهر تشکیل شد.»  انصاری می گوید که پس از آن بازدید بود که یکسری ازآنها رابه صورت خودجوش به یکی از کمپ های زیرنظرستادمبارزه باموادمخدرمنتقل کردیم؛ ولی مدتی که گذشت مشخص شد،تعداد بسیاربیشترازظرفیت کمپ است.

 

 

 

  راه اندازی اولین گرمخانه مردمی کشور
درشرایطی که دربرخی شهرها،گرمخانه را شهرداری راه اندازی کرده و بهزیستی خدمات درمانی و روان شناسی را به بی پناهان ارائه می دهد،در اصفهان  محلی  برای گرمخانه اجاره می شود ؛ اما  تشکیل گرمخانه هم سبب نمی شود، مسیر کمک به بی پناهان هموارترشود و مشکلات همچنان ادامه می یابد و خیریه پایان کارتن خوابی امید مشکلاتی مانند نداشتن مجوز و دردسرهای محل گرمخانه را پشت سرمی گذارد . انصاری از آن روزها می گوید که باید وی و همکاران دردو جبهه می جنگیدند و  ازیک سوباید وسایل مورد نیازگرمخانه رافراهم وبه اعتیاد و بیماری بی خانمان هارسیدگی می کردند وازسوی دیگر برای دریافت مجوز تلاش می کردند. انجمن خیریه کارتن خوابی امید ازسال گذشته 50 نفر پذیرش داشته است واکنون 80 نفردرگرمخانه مردمی که 100 نفر ظرفیت دارد،اسکان دارند وبه گفته وی گرمخانه 24 ساعته به مددجویان اسکان می دهد وآنها دراین محل اسکان اطعام می شوندوازخدمات پزشکی وروانشناسی استفاده می کنند .  تعدادی ازمددجویان این گرمخانه با سلامت کامل به جامعه بازگشتند وانصاری با ا شاره به سلامت کامل آنهامی گوید که اگرشما آنها راببینید،‌  نمی توانید تشخیص دهید که روزی کارتن خواب بوده اند .

 

 

   جرایم 20 درصد کاهش یافت
وی به جرم های کوچکی که گاه افراد بی خانمان برای گذران زندگی مرتکب می شدند،اشاره می کند و ازکاهش 20 درصدی این جرایم  پس از راه اندازی گرمخانه براساس آماراعلام شده از سوی مسئولان می گوید .

 

 

   قولی که عملی نشد
سوالم درباره کمک های مالی مسئولان به این خیریه مردمی رااینگونه پاسخ می گیریم که درمدتی که از فعالیت گرمخانه می گذرد،مسئولین شهر و استان  تنها آمده اند و تشکر کرده اند وهزینه های گرمخانه تنها از سوی مردم تامین می شود و تنها سال گذشته شهردار پیشین اصفهان قول اهدای  زمینی برای احداث گرمخانه را می دهد که به دلیل بوروکراسی اداری  تا کنون محقق نشده است.

 

 

   مواد مخدر تا پشت در خانه هایمان آمده
 انصاری به تاکیدات مقام رهبری بر کاهش آسیب های اجتماعی اشاره می کند ومی گوید :« یک زمانی جبهه و جنگ بود و باید می جنگیدیم،اما امروز جبهه های جنگ نزدیک خانه هایمان است ومواد مخدر تا پشت در خانه هایمان آمده که باید با آن مقابله کنیم .»وی با تاکید براینکه نباید احساس کنیم که مواد مخدردربین خانواده ما رخنه نمی کند و کار را رهاکنیم ،به خود و دیگران هشدارمی دهد که مواد مخدر ممکن است به خانه همه ما  راه پیدا کند و اگر راه پیدا کند ،خانمان بر انداز است .

 

 

   گویی برای مواد مخدر سوبسید پرداخت می شود
 انصاری بر غیر قابل درمان بودن اعتیاد به  مواد مخدر صنعتی و عوارض شدید آن اشاره می کند و از اینکه مواد مخدر باقیمت ارزان در اختیار افراد قرار می گیرد،به عنوان یکی از مشکلات جامعه یاد می کند. «وقتی افراد با پرداخت سه هزار تومان می توانند مواد مخدر مصرف کنند، احساس می کنم برای مواد مخدر سوبسید پرداخت می شود.»« نباید موضوع اعتیاد را پنهان کردوگفت نیست.» وی ازرسانه هادرخواست می کند که فرهنگ سازی کنند،تا امکان مصرف کنترل شده  مواد مخدر زیرنظر پزشک فراهم شود و معتادان بتوانند آرام آرام اعتیاد را ترک کنند.

 

 

   اعتیاد بیماری است
 وی ازضرورت فرهنگ سازی برای مقابله با اعتیاد می گوید و تاکید می کند:«مردم باید اعتیاد را یک نوع بیماری ببینند تابه کمک معتادان بشتابند .»

 

 

   ناموس شهر در خطر است
انصاری باطرح این پرسش که اگرزنی به دلایلی ازخانه بیرون آمد، چرانمی تواند در هیچ مسافر خانه وهتلی اسکان یابد وچرا برای اسکان باید نامه دریافت کند ؟‌به ضرورت های تامین مکانی برای زنانی که از خانه بیرون می مانند، تاکید می کند ومی گوید:«اگر این مکان فراهم   نشود ، دختری که ازخانه بیرون ماند،با تاریک وسرد شدن هوا به ماشین ها پناه می آورد.» وی باتاکید براینکه نمی شوداین موضوع راپنهان کردکه زنان بی سرپرستمان درشهرجایی ندارند،به سابقه 25 سال فعالیت دربسیج اشار ه می کند ومی گوید:« بسیجی اینجا باید جلو بیاید ؛جایی که ناموس شهرمان در خطر است.»

 

 

   مکان هایی که کسی جرئت پا گذشتن نداشت 
انصاری به حضور در مکان هایی اشاره می کند که هیچ کس جرئت نمی کرد به آنجا پا بگذارد و از پناه دادن به  زنانی می گوید که کسی رغبت نمی کرد به آنها نزدیک شود و ضروری است در شهر وجود داشته باشد که وقتی دختر و یا زنی به دلیلی از خانه خارج شد به این محل پناه بیاورد.

 

 

   پاتوق های فساد
 وی می گوید که  بگذارید درمورد پاتوق هایی که زنان ما از درد بی پناهی به آنها پناه می آورند وبه فساد کشیده می شوند، اسمی نیاورم .اما  بدانیدکه تعداد این پاتوق ها زیاد است و چند هزار زن در شهر به این پاتوق ها پناه آورده اند.

 

 

   ازپاتوق ها رانده و درشهر مانده
 وی درپاسخ به این سوال که زنان بی خانمان اصفهان چند نفر هستند ؟ از زنان کارتن خوابی می گوید که تا جوان هستند از آنها برای فروش مواد مخدروفساد استفاده می شود و تا سنی ازآنها گذشت ازپاتوق رانده و  بدون سر پناه درشهر رها می شوند واعلام می کند:«اصفهان حداقل 100 زن کارتن خواب دارد که در برخی مناطق شهر بدون پناه روزگارمی گذرانند».

 

 

   هیچ سر پناهی برای زنان وجود ندارد
 وی به تعطیلی سرپناهی که بهزیستی برای زنان راه اندازی کرده بود اشاره و تاکید می کند:«  اکنون هیچ سر پناهی در اصفهان برای زنان وجود ندارد.» 

 

 

   طوماری برای راه اندازی گرمخانه زنان
برای راه اندازی گرمخانه مردمی کمپینی تشکیل شد و حدود  7000 امضا جمع شد وطوماری برای استاندارارسال شد؛ ولی به گفته انصاری هنوز که هنوز است  مکانی  به این کار اختصاص داده نشده است .

 

 

   هیچ خیری زمین  اهدا نکرد
 در این یک سال و نیم که از راه اندازی گرمخانه می گذرد، خیری به خیریه نیامده که ملک و خانه برای گرمخانه زنان اهدا کند  وانصاری دلیل تمایل نداشتن  را نگاه قدیمی مردم در باره اعتیاد می داند ؛همان دیدگاهی که  اگر کسی معتاد شد بگذاریم  بمیرد . وی به وجوداین نگاه  در مسئولان هم اشاره می کند و می گوید که برخی مسئولان معتقدند :«معتاد ها را باید با بلدوزر چال کرد.»   زمین یا مجوز کدام یک برسر راه راه اندازی گرمخانه زنان مانع ایجاد کردند، سوالی است که انصاری به آن اینگونه پاسخ می دهد:« زمین دراختیارما قراربگیرد،مجوز راه اندازی گرمخانه داریم.»وقتی از وی می شنوم که  خیریه مجوز راه اندازی گرمخانه را دارد ،این سوال برایم پیش می آید که با وجود مجوز چرا تا کنون گرمخانه راه اندازی نشده  است  و به نظرنمی رسد، نداشتن مکان را ه اندازی  گرمخانه را به تاخیر انداخته باشد؛ پاسخ انصاری « مسئولیت قبول نکردن مسئولان شهر»  است. از وی می خواهم توضیحات بیشتری ارائه دهد و از دلیل نپذیرفتن مسئولیت بگوید.وی به ضرورت تامین امنیت گرمخانه زنان اشاره می کند و می گوید: «گرمخانه مردان به  تمهیدات امنیتی نیاز ندارد؛ ولی گرمخانه ای که درآن قرار باشد 50 یا 60 زن زندگی کنند، بیش از هر چیزی به امنیت نیاز دارد .»«ارگان ها باید امنیت گرمخانه زنان را تامین کنند» و«بهزیستی باید مسئولیت گرمخانه رابپذیرد» دلایلی هستند که وی برای به سرانجام نرسیدن را ه اندازی  گرمخانه برای زنان در شهر ذکر می کند .

 

 

   فاصله 10 دقیقه ای کانــون های آسیـب زا تا  خیابان میر
 انصاری تاکیدمی کند :«آسیب های اجتماعی خود را در خیابان های میر و مرداویج نشان نمی دهند ،اما این آسیب ها در مناطقی از شهر رخ می دهند که از آنجا تا محله های میر و مرداویج تنها 10 دقیقه  فاصله است.» 

 

 

   در بسیـــاری از مسائــل، جنـــاحی عمــل می کنیم
وی معتقداست که دلیل اینکه درمقابله با آسیب های اجتماعی ناموفق بوده ایم ،این است که  در بسیاری از مسائل جناحی عمل می کنیم . اما  بایدبدانیم در مقابله با آسیب های اجتماعی نمی توان جناحی بر خورد کرد.وقتی رهبری از واژه « آتش به  اختیار» استفاده کردند، یعنی همه بروید و کارهای بر زمین مانده را انجام دهید. معنای  « آتش به  اختیار» این نیست که به جان هم بیفتیم و این جناح آن جناح را بکوبد . اگر به جان هم افتادیم ،دیگران سوء استفاده می کنند و مواد مخدر را در اختیار خانواده های ما می گذارند . انصاری به ارسال کمک های انجمن پایان کارتن خوابی امید به مناطق زلزله زده وبه انتقال این کمک ها توسط مددجویان اشاره می کندو می گوید:«بی خانمانان به بی خانمانان کمک کردند.» وی در پایان صحبت ها به عظمت پناه دادن به بی پناهان اشاره و تاکید می کند :«یکسری بی خانمان که پناهی ندارند به ما پناه آورده اند و ما  با پناه دادن به آنها به خدا وصل شده ایم .»

url : http://hammahale.com/node/16065

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.